[Rozmiar: 13627 bajtów]
r.
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Wyzwolenia 17
41-103 Siemianowice Śląskie

tel.: (32) 765 - 29 - 45
fax.:(32) 765 - 29 - 40
Poniedziałek:
Wtorek - Czwartek:
Piątek:
7:30 - 15:00
7:30 - 14:00
7:30 - 13:00

Sprostowanie do informacji podawanej w mediach.

Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich informuje, że jest realizatorem projektu „Pracująca mama”. Projekt nie obejmuje swym działaniem wszystkich zarejestrowanych w urzędzie kobiet. Skierowany jest do 30 bezrobotnych kobiet, które spełniają następujące kryteria:
  • wiek od 25 do 30 lat,
  • kobieta samotnie wychowująca co najmniej jedno dziecko
W ramach tego projektu uczestniczki korzystają z następujących narzędzi:
  • doradztwo zawodowe,
  • szkolenia zawodowe,
  • staże zawodowe,
  • refundacja kosztów opieki nad dziećmi,
  • kupon na usługi dodatkowe, które obejmują w pierwszej kolejności koszty opieki nad dzieckiem, wizytę u dentysty, wizytę u protetyka, wizytę u okulisty / optyka wraz z zakupem okularów / soczewek kontaktowych, zakup ubrania i obuwia, a w sporadycznych przypadkach w celu przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej wizytę u kosmetyczki bądź fryzjera. Środki te (2300 zł) nie są wypłacane jednorazowo „do ręki” a przydzielane w transzach, które rozliczane są do 7 dni od dnia wypłaty na podstawie przedstawionych rachunków.

Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która:
spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców do udziału w projekcie pod nazwą Instrument Szybkiego Reagowania. - więcej

"Starszy, ale nie gorszy" - program specjalny - więcej

"Pracująca mama" - Program specjalny dla osób do 30 roku życia - więcej

"Kariera bez barier" - projekt dla osób niepełnosprawnych - więcej

"Kariera bez barier" - projekt dla osób niepełnosprawnych - ulotka

Plebiscyt "Modernizacja Roku 2011" - więcej

Projekt „Technokreatywni”- bezpłatne szkolenia dla osób niepracujących - więcej

"Gotowa do pracy" - projekt dla kobiet powyżej 50 roku życia! - więcej

Nowe staże w Niemczech dla osób bezrobotnych! - więcej

„Drzwi do biznesu”: indywidualne doradztwo, profesjonalne szkolenie, dotacja na założenie firmy! - więcej

Ankieta dla osób, które utraciły zatrudnienie lub są zagrożone utratą pracy. - pobierz

Projekt „Certyfikat II” - celem projektu jest potwierdzenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących i bezrobotnych oraz promowanie idei kształcenia przez całe życie. - więcej

PRACODAWCY !!!!!!! Informacja o możliwościach zgłoszenia wolnego miejsca pracy. - więcej

W ROK ZDOBĘDZIESZ TYTUŁ CZELADNIKA – weź udział w praktycznej nauce zawodu !!!!! - więcej

Pracodawco - Dofinasowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń i studiów podyplomowych - więcej

DOTACJE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ - Bezpłatne konsultacje - więcej


Biuletyn Informacji Publicznej PUP Siemianowice Śląskie EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia Pakt Na Rzecz Zatrudnienia [Rozmiar: 1888 bajtów] Punkt Pomocy Koleżeńskiej